MIDAS
 

שאלון להערכת הסבל שגורמת לך המיגרנה
שאלון זה מעריך עד כמה המיגרנה פוגעת בתפקוד שלך.
מידע זה יוכל לעזור לרופא בהחלטה על הטיפול המתאים לך.
הוראות והסבר -
המיגרה גורמת לכאב ראש חזק אך גם לתופעות נוספות כמו בחילה ורגישות לגירויים מהסביבה. תופעות אלו של המיגרנה, בנוסף לכאב, יכולות לשבש בצורה ניכרת את התפקוד היומי, בעבודה, בבית ולהשפיע על חיי החברה. שאלון זה מעריך עד כמה המיגרנה פוגעת בתפקוד שלך. המידע שיתקבל מהשאלון יוכל לעזור לרופא בהחלטה על הטיפול המתאים לך. כמו כן ניתן לבצע בעזרת השאלון מעקב עצמי איך משפיע הטיפול שקיבלת על הסבל שגורמת לך המיגרנה.
איך למלא את השאלון -
אנא ענה/י על השאלות הבאות המתייחסות לכאב הראש שלך במשך 3 החודשים האחרונים.כתוב/י את התשובה במקום המתאים. יש לרשום את המספר אפס כאשר זו התשובה או אם לא ביצעת את הפעילות בשלושת החודשים האחרונים.
שאלה 1
בכמה ימים במשך 3 החודשים האחרונים לא הלכת לעבודה או לבית הספר בגלל כאב הראש שלך?
(אם אינך הולך/ת לעבודה או לבית הספר יש לרשום אפס)

ימים
שאלה 2
בכמה ימים במשך 3 החודשים האחרונים ירדה היעילות שלך בעבודה או בבית הספר במחצית, או יותר, בגלל כאב הראש שלך?
(אל תספור/י כאן את הימים אותם ספרת בשאלה מס' 1. אם אינך הולך/ת לעבודה או לבית הספר יש לרשום אפס)

ימים
שאלה 3
בכמה ימים במשך 3 החודשים האחרונים לא בצעת עבודות משק-בית בגלל כאב הראש שלך?

ימים
שאלה 4
בכמה ימים במשך 3 החודשים האחרונים ירדה היעילות שלך בביצוע עבודות משק-בית במחצית, או יותר, בגלל כאב הראש שלך?
(אל תספור/י כאן את הימים אותם ספרת בשאלה מס' 3)

ימים
שאלה 5
בכמה ימים במשך 3 החודשים האחרונים החסרת פעילות משפחתית, חברתית או בילוי בגלל כאב הראש שלך?

ימים
השאלון בחסות חברת טבע.
פותח על ידי חברת Astra Zeneca.